Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť TUBAU je moderná stavebná spoločnosť, ktorá pod týmto obchodným menom začala podnikať na stavebnom trhu 1.2.2006 a to po odkúpení časti podniku Váhostav – Tunely a špeciálne zakladania:

  • Divízie podzemných stavieb,
  • Divízie špeciálneho zakladania,
  • Dielní a administratívy v Slovenskej republike.

DANICON holdingSpoločnosť TUBAU je od novembra 2009 dcérskou spoločnosťou spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.

Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov.

Hlavnou zásadou TUBAU, a.s. je, že pri projektovaní, príprave, realizácii a kontrole zákazky musí byť dôraz kladený na všeobecne uznávané zásady a pravidlá stavebného umenia a uspokojenie požiadaviek zákazníka. Zvyšovaním účinnosti zavedených systémov zabezpečenia a riadenia kvality SMK, SME a BOZP sa spoločnosť snaží o trvalo udržateľný rozvoj, ktorý smeruje k efektívnemu uspokojovaniu potrieb zákazníka a tiež spoločnosti.

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného manažérstva, ktorý sa skladá zo systému manažérstva kvality (SMK) podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009, systému manažérstva environmentu (SME) podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) podľa požiadaviek špecifikácie OHSAS 18001:2009.

Stabilný a kvalifikovaný kolektív, ktorý má spoločnosť k dispozícii, je zárukou kvality vykonanej práce pre všetkých doterajších i budúcich zákazníkov.

Základnou filozofiou na nasledujúce obdobie je presadiť sa serióznou cenovou politikou, ústretovosťou, garantovaním kvality a termínov a spoľahlivo a presne plniť požiadavky náročných zákazníkov pri realizovaní všetkých našich stavieb.

Naša spoločnosť je členom združenia Slovenská tunelárska asociácia.