Aktivity spoločnosti

V sortimente prác podzemného staviteľstva ponúka:

Razenie, rekonštrukcie a betonáž pre

podzemné komunikačné objekty

 • cestné tunely
 • železničné tunely
 • metrá
 • hydroenergetické tunely
 • podchody
 • vodohospodárske stavby
 • prieskumné a únikové štôlne

veľkopriestorové podzemné diela

 • podzemné sklady
 • garáže
 • zásobníky

V sortimente inžinierskych stavieb ponúkame:

Novostavby a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb

 • výkopovou technológiou
 • bezvýkopovou technológiou

V sortimente prác špeciálneho zakladania objektov pozemného a inžinierskeho staviteľstva ponúka progresívne technológie:

Realizácia podzemných stien

 • podzemné konštrukčné steny prefabrikované/monolitické
 • podzemné pilótové steny konštrukčné/tesniace
 • podzemné tesniace steny
 • injektované podzemné steny
 • štetovnicové steny trvalé a dočasné

Vrtné a injekčné práce

 • horninové kotvy – lanové/tyčové
 • injektované mikropilóty
 • injektované klince – paženie striekaným betónom
 • injekčné vrty – tesniace clony, spevňovanie podložia
 • trysková injektáž
 • odvodňovacie horizontálne vrty

Pilótové základy

 • malopriemerové pilóty
 • veľkopriemerové pilóty
 • CFA pilóty

Vyrábame

 • lanové kotvy
 • klince
 • armovacie koše
 • mikropilóty
 • zámočnícke výrobky

V sortimente prác mostného a inžinierskeho staviteľstva ponúkame zhotovenie monolitických železobetónových konštrukcií s komplexnou inžinierskou činnosťou a zhotovenie mostných objektov.

V sortimente prác strojárskej výroby sa zameriavame na výrobu produktov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka a poskytovanie služieb v oblasti strojárskej výroby s použitím stále sa rozvíjajúceho technologického zázemia.

Oblasť strojárskej výroby

 • horninové kotvy – lanové/tyčové
 • klince
 • mikropilóty
 • opravy stavebného príslušenstva
 • odvodňovacie rúry
 • výpalky z ocele od 0,5 – 200mm
 • mechanicky obrábané dielce
 • zvárané zostavy, zábradlia, schody
 • úpravy nástrojov stavebných strojov, radlice, lyžice
 • úprava oceľových prvkov debnení
 • výroba atypických svahovacích lyžíc

S použitím technológii:

Páliaci stroj Pierce:
Typ materiálu: S235, S355, C45,50,60, Hardox, nerez a iné
Hrúbka materiálu: 0,5-200mm
Rozmery mat.: max. 2000 x 6000 mm

 • Mechanické opracovanie: sústruh, fréza, hobľovka
 • Zváracie pracoviská: Frónius, Lincol Electric, Migatronic
 • Externé operácie
 • Ohýbanie
 • Povrchové úpravy: zinkovanie a lakovanie

V sortimente prác výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva využívame ťažobný priestor v katastrálnom území obce Horná Mičiná.

Štrkodrvina je vyrábaná drvením a triedením z karbonátových hornín (vápencovo-dolomitovej horniny).
Druhy vyrábaného kameniva:

Štrkodrvina

 • štrkodrvina 0/8
 • štrkodrvina 0/16
 • štrkodrvina 0/22
 • štrkodrvina 0/63

Dolomitické kamenivo

 • Dolomitické kamenivo 0/4
 • Dolomitické kamenivo 4/8
 • Dolomitické kamenivo 8/16
 • Dolomitické kamenivo 16/22
 • Dolomitické kamenivo 8/22
 • Dolomitické kamenivo 22/63

Vhodnosť použitia kameniva:

 • pre výrobu betónu EN 12620:2004
 • do bitúmenových zmesí EN 13043:2002
 • do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest EN 13242:2002

Použitie kameniva je limitované fyzikálno-mechanickými a chemickými vlastnosťami suroviny a frakciou vyrábanej štrkodrviny a dolomitického kameniva.

V sortimente prác výroby a predaja obaľovaných asfaltových zmesí ponúkame:

 • Nemodifikované asfaltové zmesi
 • Modifikované asfaltové zmesi I. triedy
 • Asfaltové zmesi mastixové

POKLÁDKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ

Spoločnosť zabezpečuje pokládku živicových (asfaltových) zmesí na cesty všetkých tried, chodníky, parkoviská, resp.iné plochy.