Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TUBAU, a.s., so sídlom Pribylinská 12, 831 04 Bratislava, IČO: 35 801 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2616/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej iba ako „Zákon“) týmto informuje dotknuté osoby o zákonnom spracúvaní osobných údajov a poskytovaní osobných údajov tretím osobám.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ: TUBAU, a.s.
Sídlo: Pribylinská 12, 831 04 Bratislava
Generálne riaditeľstvo: Bytčická 89, 010 09 Žilina
IČO: 35 801 999
Zápis v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2616/B
Kontaktné údaje: TUBAU, a.s., Bytčická 89, 010 09 Žilina
Tel.: +421 41 723 55 85
e-mail: tubau@zedabbystrica.sk
webová stránka: https://zedabbystrica.sk/

ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Účely spracúvania osobných údajov sú najmä nasledujúce:

 • ako Váš prípadný budúci zamestnávateľ spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu informácii zo zaslaného životopisu, prípadne motivačného listu, a to kvôli posúdeniu, či spĺňate predpoklady výberového konania na obsadzované miesto,
 • ako Váš zamestnávateľ spracúvame Vaše osobné údaje v zmysle zmluvných a/alebo zákonných povinností, a to len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných a/alebo zákonných povinností; osobné údaje zamestnanca v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pracovné zaradenie, príslušnosť k útvaru Spoločnosti, miesto výkonu práce, pracovné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko, mzda, zamestnancove diplomy, osvedčenia, oprávnenia, iné certifikáty alebo dokumenty, spracúvame pre účely interných potrieb Spoločnosti, riadenia pracovno-právnych vzťahov Spoločnosti, ako aj kvôli našim vzťahom s obchodnými partnermi, zákazníkmi, obyvateľmi, prípadne inými tretími osobami, ktorí sú dotknutí našou stavebnou a inou podnikateľskou činnosťou,
 • evidenciu vstupov do priestorov Spoločnosti (Pribylinská 12, 831 04 Bratislava a Bytčická 89, 010 09 Žilina) a monitorovanie pohybu v priestoroch Spoločnosti uskutočňujeme pre ochranu našich oprávnených záujmov a Vašu vyššiu bezpečnosť, pričom monitorované priestory sú označené informáciou o monitorovaní a informačnými tabuľami,
 • naše vybrané objekty, sklady, stavebné objekty, stavebnú a manipulačnú techniku chránime kamerovými systémami pre účely ochrany našich oprávnených záujmov (proti krádežiam, poškodeniam, vandalizmu, atď.), pričom monitorované priestory sú označené informáciou o monitorovaní a informačnými tabuľami,
 • ako obchodná spoločnosť spracúvame osobné údaje v rozsahu informácii získaných z prijatej, prípadne odoslanej pošty, prípadne pri evidencii a vybavovaní sporovej a účtovnej agendy,
 • ako Váš obchodný partner spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu informácii uvedených v zmluvných a/alebo súvisiacich dokumentoch, a to z dôvodu výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou.

V prípadoch, kedy chceme spracúvať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v § 13 ods. 1 písm. b) až f) Zákona, si vyžiadame Váš súhlas a osobné údaje budeme spracúvať na konkrétny Vami odsúhlasený účel.

Právny základ spracúvania osobných údajov stanovuje § 13 Zákona.

Zo strany Spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov podľa GDPR a Zákona je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľom Prevádzkovateľa, a to:

 • TeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, IČO: 35 945 249,
 • súčasným a/alebo budúcim obchodným partnerom Spoločnosti s Vašim súhlasom, prípadne zo zákonných dôvodov.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos Vašich osobných údajov do žiadnej tretej krajiny sa neuskutočňuje.

DOBA UCHOVÁVANIA

Spoločnosť archivuje a uchováva osobné údaje po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte právo na:

 • prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • presnosť údajov,
 • namietanie spracúvania osobných údajov,
 • odvolanie svojho súhlasu kedykoľvek to uznáte za vhodné,
 • podanie návrhu podľa § 100 Zákona.

POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI ALEBO POVINNOSTI POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov je dobrovoľný, pokiaľ GDPR alebo Zákon nevyžaduje jeho povinný charakter.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť vyhlasuje, že prijala všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a že k osobným údajom majú prístup len ňou poverené osoby.

GDPR