Politika systému integrovaného manažérstva

Poslanie spoločnosti

Sme moderná stavebná spoločnosť, ktorá sa svojou činnosťou sústreďuje na realizáciu stavebných projektov v oblasti pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva, ako napr. razenie a betonáž podzemných stavieb, ako sú cestné a železničné tunely. V sortimente špeciálneho zakladania stavieb sa sústreďujeme na vŕtanie veľkopriemerových pilót, mikropilót, budovanie podzemných tesniacich stien, aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov. Vo všetkých aspektoch riadenia a kultúry našej spoločnosti uplatňujeme princípy trvalo udržateľného rozvoja, lebo iba komplexný prístup môže prinášať dlhodobé zlepšovania.

Vízia spoločnosti

Ciele strategického plánu na roky 2018 – 2021 očakávajú rast stavebnej výroby z dôvodu prebiehajúcej výstavby troch veľkých diaľničných projektov a taktiež prebiehajúcej modernizácii železničnej trate a výstavba nového priemyselného parku v okolí Nitry. Avšak naďalej významných faktorom určujúcim trend vývoja štátnych investícií sú stále meniace sa priority výstavby cestnej a diaľničnej siete na úrovni vlády a ministerstva dopravy, preto pozorne sledujeme aj rozpracovanie ďalších nových infraštruktúrnych projektov. V pozemnom staviteľstve očakávame pokračovanie vývoja pozitívnym smerom. Rast počtu vypisovaných súťaží zaznamenávame aj na českom stavebnom trhu. Spoločnosť plánuje modernizáciu strojového parku v dielňach a zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov dielní.

Pri napĺňaní vízie a dosahovaní cieľov spoločnosti kladieme dôraz na nasledovné princípy:

 • Spokojnosť zákazníkov, odrážajúcu stupeň uspokojovania ich potrieb a očakávaní, považujeme za hlavný ukazovateľ kvality.
 • Kvalitu stavebných diel, výrobkov a prác zabezpečujeme v súlade so súčasnými svetovými trendmi a na najmodernejšej úrovni.
 • Dodávateľsko-odberateľské vzťahy tvoríme, rozvíjame a riadime tak, aby boli hodnotou pre oboch zúčastnených partnerov a viedli k dlhodobej a korektnej spolupráci.
 • Uplatňovaním technických, legislatívnych a organizačných opatrení zvyšujeme starostlivosť o zdravie zamestnancov a bezpečnosť pracovného prostredia.
 • Materiály, prírodné zdroje a energiu využívame pri všetkých výrobných činnostiach efektívne.
 • Životné prostredie ochraňujeme monitorovaním realizovaných činností a pracovných podmienok, využívaním vhodnejších a výkonnejších zariadení a technológie.
 • Povedomie zamestnancov vo všetkých fázach a úrovniach každého procesu zlepšujeme pravidelnou odbornou prípravou a školeniami.
 • Profesionálny rast, odbornosť a zručnosť zamestnancov zvyšujeme systematickým vzdelávaním.
 • So širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a orgánmi štátnej správy spolupracujeme a komunikujeme otvorene.
 • Od obchodných partnerov vyžadujeme aktívny a zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia a dodržiavanie platných právnych predpisov z oblasti BOZP a PO.

Záväzok spoločnosti

Naším zámerom je kontinuálne a systematické zlepšovanie systému integrovaného manažérstva a tým postupná optimalizácia hospodárenia spoločnosti, zefektívnenie procesov a zlepšenie výkonnosti. Každý zamestnanec a osoby pracujúce v našej spoločnosti majú individuálnu zodpovednosť pomáhať pri napĺňaní tejto politiky. Táto politika je v plnom rozsahu záväzná pre všetkých zamestnancov.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

 • považovať spokojnosť zákazníkov za hlavný ukazovateľ a kvalitu chápať ako plné uspokojenie potrieb a očakávaní zákazníkov
 • zabezpečiť kvalitu stavebných diel, výrobkov a služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi a na najmodernejšej úrovni
 • dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadiť tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci
 • systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich profesionálny rast, odbornosť a zručnosť a v neposlednom rade aj povedomie v oblasti kvality
 • každý zamestnanec spoločnosti musí byť presvedčený o tom, že kvalita realizovaných služieb, poskytovaných našou spoločnosťou je prvoradá a dobré meno spoločnosti vytvárajú všetci jej zamestnanci

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

 • trvale zlepšovať realizované činnosti a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie
 • prevádzkovať svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou ŽP, nevyhovujúce zariadenia a technológie nahradzovať vhodnejšími a výkonnejšími
 • efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých výrobných činnostiach a obmedzovať objem odpadov
 • zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami
 • udržiavať poriadok na staveniskách a na pracoviskách
 • vyžadovať od svojich obchodných partnerov aktívny a zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia
 • komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP

 • dôrazne dbať na praktické uplatnenie všetkých legislatívnych, technických a organizačných opatrení identifikovaním bezpečnostných rizík a prevencie
 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy pri uvádzaní nových technológií a zariadení s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, ochranu zamestnancov, prevenciu a získavanie nových poznatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dbať na dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej správy
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov na všetkých stupňoch prac. procesu s cieľom posilňovať ich právne vedomie v oblasti BOZP
 • predchádzať nehodám, pracovným úrazom a chorobám z povolania dodržiavaním platných predpisov o BOZP a presadzovať ich dodržiavanie aj u zamestnancov cudzích organizácií