slovensky | english

Technológia

Technológia výroby štrkodrviny

V priebehu doterajšej ťažby bol na ložisku otvorený povrchový stenový lom, v ktorom je vytvorených niekoľko ťažobných etaží. Ťažba stavebného kameniva – Dolomitu podlieha v počiatočnom stave trhacími prácami malého rozsahu s použitím trhavín. Pre primárne rozpojovanie horninového masívu trhavinou sa používajú veľkopriemerové vývrty priemeru 85 – 105mm, ktoré sú vŕtané vrtnou súpravou BOHLER a kompresorom PD -85.

Stavebný kameň je po odstrele nakladaný pasovým rýpadlom Caterpillar 324D a kolesovým nakladačom Caterpillar 950H. Nákladné autá ťažený materiál odvážajú na skládku netriedeného kameniva, prípadne na miesto priameho spracovania - technologickej linky. Kĺbový dumper CAT 725C 2 odváža vyťažené kamenivo do násypky čeľusťového drviča, prípadne na dočasnú skládku netriedeného kameniva. Materiál je sypaný cez násypku s triediacim roštom do čeľusťového drviča V6-2N a následne pásovým dopravníkom dopravovaný na pretriedenie vo vibračnom triediči VTN-1500/4000.Vytriedením na triediči VTN1500 sa vyrába kamenivo frakcii 16/22 a 22/63. Zvyšný materiál sa dopravuje pomocou ďalšieho dopravného pásu do sekundárneho triediča EDT 1600/3000. Po odtriedení na triediči EDT sa získa kamenivo frakcii 0/4, 4/8, 8/16, 16/22. Zo skládok sú finálne frakcie  dopravované nákladnými autami na skládky pre výrobňu živičných zmesi alebo priamo k odberateľom. Zmenou veľkostí sít na triedičoch je možné meniť druhy  frakcii podľa požiadaviek odberateľov.

Druhy vyrábaného kameniva:
 • štrkodrvina 0/8
 • štrkodrvina 0/16
 • štrkodrvina 0/22
 • štrkodrvina 0/63
 • Dolomitické kamenivo 0/4
 • Dolomitické kamenivo 4/8
 • Dolomitické kamenivo 8/16
 • Dolomitické kamenivo 16/22
 • Dolomitické kamenivo 22/63
 • ťažené kamenivo /triedený dunajský štrk/


Technológia výroby asfaltových zmesí

Technológia výroby asfaltových zmesí v Obaľovacej súprave TELTOMAT- výrobca VEB TELTOV, Nemecko

Výroba asfaltových zmesí sa zabezpečuje plynulým tokom materiálu zo skládok kameniva nakladačom do studených zásobníkov pre jednotlivé frakcie. Odber kameniva z dávkovačov je pomocou pásových váh a dopravníka do sušiaceho bubna, ktorý rotuje a horúcim vzduchom zo spalín, vytvorenými horákom na spaľovanie plynu sa tento materiál vysušuje a ohrieva na predpísanú teplotu. Odprašky z jednotlivých častí filtra sa ako vratný materiál používajú spätne do bitúmenových zmesí. Vysušená a zohriata zmes kameniva sa zo sušiaceho rotačného bubna uzavretým elevátorom prepravuje do horúceho zásobníka, odkiaľ je po opätovnom nadávkovaní automatickou váhou potrebného množstva vypustené do miešačky. V miešačke sa mieša s presne stanoveným množstvom asfaltu prípadne iných prísad.

Po zmiešaní, ktoré je stanovené v presnej stanovenej dobe a pomocou vozíkov sa premiestňuje táto zmes do veľkokapacitných zásobníkov. Odtiaľ sa dávkuje na automobily, ktoré ju prepravujú na miesto zabudovania.

Asfaltové betóny:
 • EN 13108-21:2006/AC:2008
 • AC 11 O 50/70;D6
 • AC 16 P 50/70;II;D7
 • AC 8 O 50/70;II;D9
 • AC 11 O 50/70;II;D10
 • AC 16 L 50/70;II;D11
 • AC 22 P 50/70;II;D12
 • SMA 11 PMB 45-80/75;V3
 • AC 22 L PMB 45-80/75;M2
 • AC 11 O PMB 45-80/75;V1
 • AC 16 L PMB 45-80/75;I;V5
 • AC 22 P 35/50;I;V6
 • STN 73 6242:2010/Z1:2012
 • AC 11 O PMB 45/80-75;I;M9

Spoločnosť zabezpečuje trvalé udržiavanie kvality svojich výrobkov s cieľom uspokojenia potrieb svojich zákazníkov, podľa požiadaviek platných technických noriem, pri dodržovaní technických, banských, bezpečnostných a ekologických podmienok jeho výroby, formou systému vnútropodnikovej kontroly kvality.

Certifikáty

SK certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu:

Referencie

Rekonštrukcie, obnova krytu miestnych, obecných a areálových komunikácií, výstavba odstavných plôch:
 • Slovenská správa ciest Bratislava /združenie/ – 8 307 120 €
 • Banskobystrický samosprávny kraj – 3 609 999 €
 • Skanska SK a.s., Bratislava - 1 544 100 €
 • mesto Banská Bystrica - 140 700 €
 • Banskobystrická regionálna správa ciest - 65 400 €
 • mesto Brezno - 44 500 €
 • obec Orovnica - 40 000 €
 • obec Kordíky - 37 000 €
 • obec Dubové - 13 000 €
 • obec Donovaly - 19 000 €
 • obec Povrazník - 22 000 €
 • KOBOK s.r.o., Piesok - 33 000 €
 • Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen - 16 000 €

Hlavní obchodní partneri:
 • Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o.
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Banskobystrická regionálna správa ciest
 • Skanska SK a.s., Bratislava
 • Slovenská správa ciest Bratislava /združenie/
 • STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. B.Bystrica
 • EUROVIA SK, a.s. , Košice
 • OHL ŽS, a.s., Brno
 • ALPINE SLOVAKIA, spol.s r.o. , Bratislava
 • Sliačan SK, s.r.o. , Zvolen
 • RENOVIA s.r.o., Zvolen
 • PEMAX PLUS, spol. s.r.o., Banská Bystrica
 • DOPRASTAV – EXPORT, s.r.o. Bratislava
 • TUBAU, a.s. , Bratislava
 • CALMIT, Bratislava
 • MIJAS spol.s r.o., Banská Bystrica
 • Stavizol, Žilina